UWAGA PRZEDŁUZAMY ZAPISY NA WYSTAWĘ

DO WTORKU 21 MAJA 2024

 

 

 

RUSZYŁA AKCJA MARKETINGOWA REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ WYSTAWY
W KILKU MIEJSCACH STOJĄ BILLBOARDY Z REKLAMĄ O NASZEJ WYSTAWIE
POJAWIŁY SIĘ PLAKATY O WYSTAWIE NA STACJI BENZYNOWEJ , KOMISARIACIE , GABINETACH WETERYNARYJNYCH , RESTAURACJACH , BIBLIOTECE I SZKOLE W BANINIE

SPODZIEWAMY SIE DUŻEJ ILOŚCI ZWIEDZAJĄCYCH , POTENCJALNYCH OPIEKUNÓW KOCIAKÓW W WASZYCH HODOWLI
ZACHĘCAMY WIĘC DO ZAPISÓW NA NASZĄ WYSTAWĘ ZOSTAŁO JESZCZE KILKA DNI ZAPISÓW – DO WTORKU 21 MAJA

MAJÓWKA Z PAZUREM

CAT CLUB VICTORIA GDAŃSK zaprasza na
V i VI Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych pod patronatem FIFe
które odbędą się w dniach 25 i 26 maja 2024 roku
w Hali Sportowej w Baninie koło Gdańska
ul Tuchomska 15 , 80-297 Banino ( okolice lotniska Gdańsk Rębiechowo )

Sobota 25 maja 2024 roku – V Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych dla kategorii 1-4 , tytułami BIC i tytułem BOB

Niedziela 26 maja 2024 roku – VI Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych dla kategorii 1-4 , tytułami BIC i tytułem BOB

Zaproszeni sędziowie :

Mrs. Tetiana Boiko UKR – All Breed
Mr. Ireneusz Pruchniak  PL – All Breed
Mrs. Isabelle Maillard CH – All Breed
Mr. Mirosław Skotarczyk PL – kat. 1 i 2

                                               Uczeń sędziowski Mrs. Małgorzata Pruś

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu sędziowskiego

Nasze Wystawy poprowadzi Pan Roman Grabara

Szef Stewardów : JAGODA ŻYTNY – jagodazytny00@gmail.com

Opłaty :

KOTY KL./CATS CLASS 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
1 dzień/day: 200 PLN/50 EUR , 180 PLN z własną klatką / 45 EUR
2 dni/days: 250 PLN/60 EUR , 230 PLN z własna klatką / 55 EUR
PROSIMY O INFORMACJE PODCZAS ZGŁASZANIA KOTÓW O POSIADANIU WŁASNEJ KLATKI WYSTAWOWEJ

​KOTY KL./CATS CLASS 1,2/DOMOWE/WETERANI/HOUSECATS/ VETERANS
1 dzień/day: 160 PLN/40 EUR
2 dni/days: 200 PLN/50 EUR

MIOTY/LITTER (MIN. 3 KOCIĘTA/KITTENS)
1 dzień/day: 250 PLN/60 EUR
2 dni/days: 300 PLN/65 EUR
USTALENIE KOLORU/COLOUR CONFIRMATION
50 PLN/ 15 EUR

DOPŁATA DO PODWÓJNEJ KLATKI DLA JEDNEGO KOTA/ ADDITIONAL PAYMENT FOR A DOUBLE CAGE FOR ONE CAT
1 dzień/day: 70 PLN/20 EUR
2 dni/days: 100 PLN/25 EUR

PŁATNOŚC NA WYSTAWIE DODATKOWO 50 PLN / kot , 15 EUR / cat
ODEBRANIE DOKUMENTÓW PRZED KOŃCEM WYSTAWY – 100 PLN / 25 EUR

Opłaty należy wpłacać na konto klubu Cat Club Victoria do dnia 18.05.2024 :
Cat Club Victoria
Nest Bank S.A.
58 2530 0008 2049 1074 3242 0001
IBAN : PL 58 2530 0008 2049 1074 3242 0001
SHIFT / BIC : NESBPLPW

Zgłoszenia internetowe :

http://ccv.miau.pl

Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia wystawcy bez podania przyczyny.
PRZYPOMINAMY :
Kocięta ( Kittens ) , klasa 12 mogą brać udział w wystawie PO UKOŃCZENIU 4 MIESIĄCA
Kocięta , klasa 12 to kociaki w wieku 4-8 miesięcy
Juniory , klasa 11 to młodzież w wieku 8-12 miesięcy
Klasa otwarta to koty , które ukończyły rok życia

Wystawa będzie biletowana.

Przy ocenie kota może znajdować się tylko 1 osoba (wystawca).
Po zamknięciu zgłoszeń nie ma możliwości wycofania kota z wystawy.
Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia na wystawę bez podania przyczyny.
Po przesłaniu zgłoszenia i umieszczeniu w katalogu wystawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kota, bez względu na to, czy kot zostanie oceniony, czy będzie miał absencję / regulamin wystawowy FIFe – rozdz.1.15. pkt e/

ORGANIZATOR ZAPEWNIA KRZESŁA
KLATKI NIE BEDĄ NUMEROWANE

Dodatkowe informacje pod nr tel 789-207-707 w godzinach 12-16

lub

prosimy o pytania na maila : ccvictoriagdansk@wp.pl

KLATKI NIE BĘDĄ NUMEROWANE Wystawcy sami dokonują wyboru klatki/klatek zgodnie z liczbą zgłoszonych kotów.

WARUNKI WETERYNARYJNE

Koty uczestniczące w wystawie muszą być zachipowane, zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych.
Wystawca musi posiadać dla każdego kota książeczkę zdrowia lub paszport.
Obowiązkowe są szczepienia przeciwko, katarowi kociemu i panleukopenii dokonane nie wcześniej niż 2 lata (730 dni) i nie później niż 15 dni przed wystawą.
Koty białe, muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie słuchu(Reg. wystawowy FIFe 3.5).
Wystawiane koty muszą mieć skrócone pazurki. (Reg. wystawowy FIFe 3.4).
Jeśli w trakcie przyjmowania kota na wystawę, bądź w trakcie wystawy, lekarz weterynarii stwierdzi objawy chorobowe u kota, taki kot razem z innymi kotami należącymi do danego wystawcy, zostaje natychmiast usunięty z hali wystawowej. (Reg.WystawowyFIFe 3.8).

Poniżej ramowy plan godzinowy (Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian):

Program: Sobota i Niedziela
Przyjęcia kotów i kontrola weterynaryjna / 8.00 – 10.00 / 8.00-9.00 /
Ustalenie koloru / 10.00 – 10.15 / 9.00-9.15 /
Oceny/ 10.15 – 14.00 / 9.15 – 13.30 /
Przerwa/ 14.00 – 15.30 / 13.30 -15.00 /
Best in Show 1 / 15.30 – 17.00 / 15.00 – 17.00 /
Wydawanie dyplomów/ od 17.00
Zamknięcie wystawy/ ok. 18.00 / 17.00

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

MAY WEEK WITH A CLAW

CAT CLUB VICTORIA GDAŃSK invites you to
5th and 6th International Cat Exhibition under the patronage of FIFe
which will take place on May 25 and 26, 2024
in the Sports Hall in Banin near Gdańsk
ul. Tuchomska 15, 80-297 Banino (near Gdańsk Rębiechowo airport)

Saturday, May 25, 2024 – 5th International Cat Show for categories 1-4, BIC and BOB titles

Sunday, May 26, 2024 – 6th International Cat Show for categories 1-4, BIC and BOB titles

Invited judges:

Mrs. Tetiana Boiko UKR – All Breed
Mrs. Magdalena Kudra PL – All Breed
Mrs. Isabelle Maillard CH – All Breed
Mr. Robert Nowak PL – cat. 3 and 4
Mr. Mirosław Skotarczyk PL – cat. 1 and 2

The organizer reserves the right to change the judging panel

Our exhibitions will be led by Mr. Roman Grabara

Chief Stewards: Jagoda Żytny  – jagodazytny00@gmail.com

Fees :

CATS CLASS 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
1 day/day: PLN 200/EUR 50, PLN 180 with your own cage/EUR 45
2 days: PLN 250/EUR 60, PLN 230 with own cage/EUR 55
PLEASE PROVIDE INFORMATION WHEN REGISTERING YOUR CATS ABOUT HAVING YOUR OWN EXHIBITION CAGE

​CATS CLASS/CATS CLASS 1.2/HOME/VETERANS/HOUSECATS/ VETERANS
1 day/day: PLN 160/EUR 40
2 days: PLN 200/EUR 50

LITTERS/LITTERS (MIN. 3 KITTENS/KITTENS)
1 day/day: PLN 250/EUR 60
2 days: PLN 300/EUR 65
COLOR CONFIRMATION
PLN 50/ EUR 15

ADDITIONAL PAYMENT FOR A DOUBLE CAGE FOR ONE CAT
1 day/day: PLN 70/EUR 20
2 days: PLN 100/EUR 25

PAYMENT AT THE EXHIBITION ADDITIONALLY PLN 50 / cat, EUR 15 / cat
COLLECTION OF DOCUMENTS BEFORE THE END OF THE EXHIBITION – PLN 100 / EUR 25

Fees should be paid to the Cat Club Victoria account by May 18, 2024:
Cat Club Victoria
Nest Bank S.A.
58 2530 0008 2049 1074 3242 0001
IBAN : PL 58 2530 0008 2049 1074 3242 0001
SHIFT / BIC : NESBPLPW

Online applications:

http://ccv.miau.pl

The organizer reserves the right not to accept an exhibitor without giving a reason.
WE ARE REMINDING :
Kittens, class 12 can take part in the exhibition AFTER THEY ARE 4 MONTH OLD
Kittens, class 12 are kittens aged 4-8 months
Juniors, grade 11 are young people aged 8-12 months
The open class includes cats that are over one year old

The exhibition will be ticketed.

Only one person (exhibitor) can be present when a cat is judged.
Once entries are closed, it is not possible to withdraw a cat from the exhibition.
The organizer reserves the right to refuse admission to the exhibition without giving a reason.
After submitting the application and placing it in the catalogue, the exhibitor is obliged to pay a fee for the cat, regardless of whether the cat will be assessed or absent / FIFe exhibition regulations – chapter 1.15. point e/

THE ORGANIZER PROVIDES CHAIRS
THE FRAMES WILL NOT BE NUMBERED

For additional information, call 789-207-707 from 12-4 p.m

THE CAGES WILL NOT BE NUMBERED. Exhibitors choose the cage(s) themselves according to the number of cats entered.

VETERINARY CONDITIONS

Cats participating in the exhibition must be chipped, healthy and free from infectious and parasitic diseases.
The exhibitor must have a health booklet or passport for each cat.
Vaccinations against feline catarrh and panleukopenia are obligatory and must be performed no earlier than 2 years (730 days) and no later than 15 days before the exhibition.
White cats must have a medical certificate regarding their hearing condition (FIFe Exhibition Regulation 3.5).
Cats exhibited must have their claws shortened. (FIFe show regulations 3.4).
If, when admitting a cat to an exhibition or during the exhibition, a veterinarian detects disease symptoms in the cat, the cat, together with other cats belonging to a given exhibitor, will be immediately removed from the exhibition hall. (FIFe Exhibition Regulation 3.8).

Below is the framework timetable (the Organizer reserves the right to make changes):

Program: Saturday and Sunday
Cat admissions and veterinary check-ups/ 8.00 – 10.00 / 8.00- 9.00 /
Color determination/ 10.00 – 10.15 / 9.00 – 9.15 /
Assessments/ 10.15 – 14.00 / 9.15 – 13.30 /
Break / 14.00 – 15.30 / 13.30 – 15.00 /
Best in Show 1 / 15.30 – 17.00 / 15.00 – 17,00 /
Issuing diplomas / from 17.00 /
Closing of the exhibition / approx. 17.00

WELCOME!

Kontakt
Prezes Katarzyna Ziółkowska 789-207-707
Zarząd Klubu oraz Biuro Hodowlane :
80-809 Gdańk , Rogalińska 21A / 14
Mail - Zarząd : zarzad-catclubvictoria@wp.pl
Mail - tylko sprawy hodowlane : ccvictoriagdansk@wp.pl

kot-i-kicia-ruchomy-obrazek-0077

Copyright Cat Club Victoria 2020 iz
Dane Klubu
KRS 0000835054
80-809 Gdańsk , Rogalińska 21a/14
NIP 583-339-36-70
NOWY Nr konta: Nest Bank SA
58 2530 0008 2049 1074 3242 0001
IBAN : PL 58 2530 0008 2049 1074 3242 0001
SHIFT / BIC : NESBPLPW